Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Veelgestelde vragen Jeugdteam Oostzaan

In het Jeugdteam zitten deskundigen die generalistisch werken, maar wel bepaalde expertise hebben. Denk bijvoorbeeld aan expertise op het gebied van verstandelijke beperking, geestelijke gezondheidzorg (GGZ) problematiek en jeugd- en opvoed problematiek. Een deskundige in het Jeugdteam fungeert als contactpersoon voor jou bij het bereiken van je doelen.

Jeugdteam biedt hulp:

 • Bij complexe opvoedings- en gezinsproblemen (als hulp van Centrum Jong niet voldoende is).
 • Bij opvoedingsproblematiek van ouders met LVB/LVG.
 • Bij complexe echtscheidingsproblematiek met kind problemen of omgangsproblemen.
 • Voor Basis-JGGZ, diagnostiek en behandeling (bv vermoedens van autisme).
 • Bij somberheid en depressie bij jongeren (diagnostiek en behandeling).
 • Bij problematiek binnen een eenoudergezin.
 • Bij dreigende schooluitval of andere problemen in de klas (soms ook via school of jeugdarts).
 • Voor een indicatie voor specialistische jeugdhulp (JT maakt ook perspectiefplan).
 • Voor het aanvragen van een persoonsgebonden budget (PGB).
 • Voor interventies zoals EMDR, systeembehandeling, intensief ambulante gezinsbehandeling (IAG), groepstraining, etc.

 • Preventieve gezondheidszorg (consultatiebureau);
 • Opvoedadvies;
 • Hulp voor kinderen met een verstandelijke beperking;
 • Hulp bij opvoed- en opgroeiproblemen;
 • Jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg: hulp bij onder andere ADHD, autisme of ontwikkeling- en gedragsstoornissen;
 • Gesloten jeugdhulp (voor jongeren met ernstige gedragsproblemen: gedwongen opname, gesloten verblijf en gedwongen behandeling);
 • Jeugdbescherming;
 • Pleegzorg;
 • Jeugdreclassering;
 • Hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Vervoer bij begeleiding en persoonlijke verzorging van kinderen en jongeren.

 

 

Elk gezin of jeugdige (tot 18 jaar) in Oostzaan en Wormerland kan voor informatie en vragen over opgroeien en opvoeden terecht bij Centrum Jong of bij het Jeugdteam.

Centrum Jong

Centrum Jong in Oostzaan en Centrum Jong in Wormerland huisvesten de consultatiebureaus en bieden jeugdgezondheidszorg en opvoedondersteuning. Daarnaast kunnen zij eenvoudige vragen over opvoeden en opgroeien beantwoorden.

Jeugdteam 

Het Jeugdteam behandelt vragen die ingewikkelder zijn. Je kunt onder andere terecht voor hulp voor een jeugdige met een gedrags- of emotioneel probleem. Of voor hulp bij een verstandelijke beperking. Of voor ondersteuning bij de opvoeding. Denk hierbij ook aan een samenloop van meerdere problemen tegelijk, zoals agressief gedrag in combinatie met schoolverzuim. 

De deskundigen in het Jeugdteam regelen de ondersteuning en jeugdhulp zoveel mogelijk binnen het Jeugdteam. Als het nodig is kan ook specialistische jeugdhulp ingezet worden voor specialistische jeugdhulp. Daarnaast kun je ook altijd terecht bij je huisarts.

De gemeenten Oostzaan en Wormerland heeft een aantal organisaties gecontracteerd die specialistische jeugdhulp bieden ( “zorg in natura”). Je kijkt samen met de deskundige van het Jeugdteam naar welke ondersteuning of hulp het beste past in jouw situatie. En stelt samen met jou een perspectiefplan op waarin je jouw doelen beschrijft die je wilt bereiken. De gemeente oordeelt niet inhoudelijk over welk aanbod het beste past bij de hulpvraag, die inschatting ligt bij de deskundigen. Daarnaast is er de mogelijkheid om zelf hulp in te kopen, middels een persoonsgebonden budget.

Ja, dat kan. In de Jeugdwet wordt dit een Familiegroepsplan genoemd. Je kunt desgewenst ondersteuning krijgen bij het opstellen van zo’n plan, ook een deskundige van het Jeugdteam kan deze ondersteuning bieden.

Vaak is er bij een kind met een beperking sprake van een combinatie van meerdere ondersteuningsvormen, zoals dagbesteding, kortdurend verblijf en behandeling of aangepast vervoer. Het Jeugdteam van de gemeente zal je ondersteunen en adviseren. Is er hulp nodig, dan wordt samen met jou een perspectiefplan gemaakt. Daarbij wordt ook gekeken naar de afspraken over ondersteuning op school (vanuit de wet Passend Onderwijs).

Neem hiervoor contact op met het Jeugdteam in je gemeente. Het Jeugdteam heeft overzicht op de verschillende soorten onafhankelijke ondersteuning en kunnen je hierover informeren en adviseren. Je kunt ook gebruikmaken van clientondersteuning van MEE

 

Ja, dat kan. Belangrijk is dat je met je vragen over opvoeden en opgroeien op een vertrouwde plek terecht komt om je verhaal te doen. De huisarts is bekend met het Jeugdteam en kijkt samen met jou of het Jeugdteam de aangewezen plek is om verdere ondersteuning of hulp te ontvangen.

Als er sprake is van een crisissituatie. Bijvoorbeeld huiselijk geweld of dat er sprake is van (mogelijke) kindermishandeling, dan kun je terecht bij Veilig Thuis. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar op 0800-2000.

Bij levensbedreigende of gevaarlijke situaties kun je altijd de politie (112) of de huisartsenpost bellen.

Als je een klacht hebt, kun je in gesprek met de hulpverlener en eventueel daarna met de leidinggevende van de hulpverlener. Voor het indienen van een officiële klacht kun je terecht bij de gemeente. Heb je hier ondersteuning bij nodig, neem dan contact op met jeugdstem

In eerste instantie ga je in gesprek met de schrijver van het besluitverslag. Daarna kun je een second opinion aanvragen bij andere deskundige uit het Jeugdteam waar je in eerste instantie mee in gesprek was. Mocht je ook na een second opinion het idee hebben dat je het niet eens bent met de uitkomst en het advies van de deskundige, dan kun je er voor kiezen om alsnog een aanvraag te doen voor specialistische hulp. Je krijgt dan een afwijzing thuis gestuurd, waarmee je in bezwaar kunt gaan bij de gemeente.

Ja, dat kan. Als je het niet eens ben met de inhoud van het verslag of het gesprek dan kun je een second opinion aanvragen. Als voorwaarde geldt wel dat een second opinion wordt uitgevoerd door iemand met dezelfde deskundigheid als de deskundige die het eerste ondersteuningsplan met jou heeft opgesteld, of die het gesprek met jou heeft gevoerd.

Als jij je verhaal kwijt wilt over een bepaalde (negatieve) ervaring in de jeugdhulpverlening, dan kun je een gesprek aanvragen met een vertrouwenspersoon van Jeugdstem.

De gemeenten Oostzaan en Wormerland hanteren de volgende uitgangspunten als het gaat over privacy:

 • Jouw hulpvraag is leidend.
 • Alleen noodzakelijke gegevens worden gedeeld.
 • Zo min mogelijk gegevens worden opgeslagen.
 • Transparantie staat centraal. Alles gebeurt in samenspraak met jou.


De deskundigen in het Jeugdteam zijn gebonden aan een convenant rond uitwisseling van persoonsgegevens. Dit voldoet aan de wettelijke eisen en die van de beroepsvereniging.

Hieronder vindt u informatie met meer uitleg over privacy.

Privacy gemeentelijke gegevensverwerking.
Privacy toestemming delen informatie met derden.

Als jij je zorgen maakt over de veiligheid van een kind (bijvoorbeeld omdat je een vermoeden hebt van mishandeling), dan kun je hierover advies vragen of een melding doen bij het Steunpunt Veilig thuis. Het Steunpunt Veilig Thuis wordt in gemeenten Oostzaan en Wormerland uitgevoerd door de GGD en is 24 uur per dag bereikbaar op 0800-2000.

Nee. De geboden ondersteuning en hulp van het Jeugdteam is kosteloos. 

Het Jeugdteam heeft geen bemoeienis met betalingen en facturen. Heeft u vragen over een rekening, neem dan contact op met de gemeente Oostzaan of Wormerland via het algemene telefoonnummer 075-6512100.

Op het moment dat u zich bij het Jeugdteam meldt met een hulpvraag vanuit de Jeugdwet hebben wij enkele gegevens van u nodig om te bepalen welke hulpverlening u nodig hebt. Vanaf dat moment tot het moment dat u geholpen bent en u zelfstandig verder kunt, worden uw persoonsgegevens verwerkt. Dit houdt in dat uw gegevens door ons vastgelegd, opgevraagd, verbeterd en uitgewisseld worden als dit noodzakelijk is. Wij proberen daarnaast om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, door zo min mogelijk gegevens van u te vragen.

Heb ik recht op inzage in mijn dossier?

Wanneer wij over uw persoonsgegevens beschikken hebt u recht op Inzage en afschrift. Iedere inwoner, die tenminste 16 jaar oud is én in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, heeft het recht op inzage in en eventueel een afschrift (kopie) van de eigen gegevens. Andere derden mogen deze gegevens niet inzien. Als het om een jeugddossier gaat, dan kan ook de wettelijk vertegenwoordiger en/of een jeugdige van minimaal 12 jaar (en in staat tot waardering van zijn belangen) inzage in het dossier krijgen.

Wat kan ik doen wanneer ik het niet eens ben met zaken die in mijn dossier zijn vastgelegd?

Er bestaan twee manieren om aanpassingen in uw dossier te laten doen:

 1. Correctie en vernietiging
  Op het moment dat de gemeente Wormerland (persoons)gegevens van u verwerkt, hebt u het recht om een verzoek tot correctie in te dienen. Dit verzoek betreft het verbeteren, aanvullen of verwijderen van deze gegevens. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de gegevens onjuist zijn of niet in het dossier thuishoren. Ook gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, horen niet in dossier thuis. In uw verzoek schrijft u de aan te brengen wijzigingen en uw motivatie.
 2. Eigen verklaring
  Wanneer u het niet eens bent met vastgelegde gegevens of wanneer er een verschil van mening is over de juistheid van informatie, kunt u een verzoek doen om een eigen verklaring toe te voegen aan uw dossier. Deze eigen verklaring moet gaan over het oordeel dát er gegevens over u zijn vastgelegd of over het verschil van inzicht over wat er in uw dossier staat en is opgenomen.

U moet een verzoek om inzage, correctie, vernietiging of aanvulling, door een schriftelijke aanvraag in te dienen en te sturen naar:
Jeugdteam Oostzaan-Wormerland
inzake Rechten betrokkene
Postbus 20, 1530 AA Wormer

Inzage, afschrift, correctie of vernietiging voert de gemeente ‘zo spoedig mogelijk’ uit. Als uitgangspunt hanteren wij afhandeling van de aanvraag binnen 4 weken (en daadwerkelijke vernietiging indien toegewezen binnen 3 maanden).

Inzage in het dossier is gratis, voor een afschrift kunnen kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden vooraf inzichtelijk gemaakt.

Meer informatie

Voor meer over de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) kunt u terecht op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

Website - Autoriteit Persoonsgegevens