Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders zorgt voor het dagelijks bestuur in de gemeente en verzorgt de uitvoering van de besluiten die door de gemeenteraad worden genomen. Ook zorgt het college voor het uitvoeren van landelijke regelingen, het zogenaamde medebewind.

Als dagelijks bestuur is het college de eerst verantwoordelijke instantie voor de financiën van de gemeente. Het college heeft voor de uitvoering van haar taken tal van wettelijke bevoegdheden. Over voorstellen aan de raad moet door het college als geheel besloten worden. Het college beslist bij meerderheid van stemmen, waarbij de stem van de burgemeester dubbel telt als de stemmen staken.

College van burgemeester en wethouders

Wie zitten er in het college van burgemeester en wethouders?

 • Burgemeester Marvin Polak
 • Wethouder Rosemarijn Dral (VVD)
 • Wethouder Eelco Taams (PvdA)
 • Wethouder Martin Wörsdörfer (VVD)
 • Gemeentesecretaris Dick van Huizen 

Heeft u vragen voor één van de wethouders of de burgemeester? Ook ideeën, wensen en opmerkingen kunt u kwijt aan een van hen. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat.

Contact & openingstijden

Werkwijze

De gemeenteraad benoemt de wethouders. Vaak zijn het al raadsleden, maar ook mensen van buiten de raad kunnen worden gekozen. Zij vormen samen met de burgemeester als college van burgemeester en wethouders (b&w) het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college vergadert elke dinsdagmorgen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De openbare besluiten van het college staan dezelfde week op de website 'Besluitvorming Oostzaan' en zijn in te zien in het gemeentehuis.

In het college is elk van de wethouders en de burgemeester belast met de voorbereiding en uitvoering van collegebesluiten op een aantal beleidsterreinen. Elk collegelid heeft dus zijn eigen 'portefeuille'. Het college blijft echter gezamenlijk (collegiaal) verantwoordelijk voor het beleid. Wethouders zijn geen lid van de gemeenteraad en stemmen dus ook niet mee in de raad.

De besluiten vanaf 1 januari 2019 vindt u op de website 'Besluitvorming Oostzaan'.

Website - besluiten college burgemeester en wethouders

burgemeester@oostzaan.nl

075 651 21 00

burgemeester Marvin Polak

Portefeuille

 • Bestuur
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Klantgerichte dienstverlening
 • Informatieveiligheid en ICT
 • Personeel en Organisatie
 • Bestuurlijke toekomst
 • Straatnaamborden

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

 • OVER-gemeenten (lid AB)
 • Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW)

Nevenfuncties en ambtsgebonden nevenfuncties

Nevenfuncties

 • Penningmeester Stichting Wereldkeuken Uithoorn (onbezoldigd)

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Lid Algemeen bestuur OVER-gemeenten
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Marvin vlogt

wethouders@oostzaan.nl

075 651 21 00

wethouder Rosemarijn Dral formeel portret

Portefeuille

 • Ruimtelijke Ordening
 • Leefomgeving
 • Mobiliteit
 • Sport
 • Toerisme
 • Buurt-en wijkgericht werken
 • Hoogspanningsproblematiek
 • Bedrijventerreinen Skoon, Bombraak en Ambacht

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

 • OVER-gemeenten (lid AB)

Nevenfuncties en ambtsgebonden nevenfuncties

Nevenfuncties

 • Bestuurslid van de bestuurdersvereniging Noord-Holland, VVD (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Landschap Noord-Holland (onbezoldigd)
 • Lid van de regioraad van de Vervoersregio Amsterdam (onbezoldigd)
 • Lid van de Rekeningencommissie Vervoerregio Amsterdam (onbezoldigd)
 • Lid van de Commissie Beroep en Bezwaar Vervoerregio Amsterdam (onbezoldigd)
 • Lid van de Raad van Toezicht van de stichting LandschappenNL (onbezoldigd)

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Lid AB Odijmond
 • Lid Bestuurlijke Regie Schiphol
 • Lid Bestuur Platform Hoogspanning
 • Voorzitter AB/DB Over-gemeenten

wethouders@oostzaan.nl

075 651 21 00

wethouder Eelco Taams portret

Portefeuille

 • Sociaal Domein
 • Recreatieschap Twiske-Waterland
 • 't Twiske
 • Oostzanerveld
 • Erfgoed- en monumentenbeleid

wethouders@oostzaan.nl

075 651 21 00

wethouder Martin Wörsdörfer portret

Portefeuille

 • Financiën
 • Vastgoed
 • Economie
 • Evenementen

Nevenfuncties

Bezoldigde functies:

 • Holland Quaestor: voorzitter: sinds 01-07-2021,betaald voor ongeveer 12 uur per week.
 • VVS Scheveningen: voorzitter: sinds 01-03-2022, betaald voor ongeveer 4 uur per week.

Onbezoldigde functies:

 • Stichting Internationaal Vuurwerk Scheveningen: bestuurslid sinds 01-01-2022
 • R.G. Ruijs Stichting (bevrijdingsfestival Den Haag): voorzitter sinds 01-01-2022
 • Haagse VVD: vrijwilliger in diverse hoedanigheden sinds 2004

gemeentesecretaris Dick van Huizen portret

bestuurssecretariaat@over-gemeenten.nl

075 651 21 00

 • Secretaris van het college van burgemeester en wethouders
 • De verbinding tussen het college van B en W en het ambtelijk apparaat
 • Eerste adviseur van burgemeester en van college van burgemeester en wethouders

Het college vergadert elke dinsdagmorgen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Hieronder vindt u voorlopig het coalitie akkoord; binnenkort kunt u het collegeprogramma 2022-2026 op deze pagina downloaden.

De gemeenteraad heeft een eigen website, waarop informatie over de gemeenteraadsleden, vergaderingen en besluiten te vinden is.

Website - gemeenteraad Oostzaan

Archief gemeenteraad

Het archief van de gemeenteraad is te vinden op onderstaande pagina.

Website - archief gemeenteraad