Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Jeugd - opvoeden en opgroeien

Alle kinderen hebben het recht op te groeien in een veilige en gezonde omgeving. Zij moeten kunnen ontwikkelen om zo hun eigen plek in de samenleving te kunnen vinden. Het gezin waarin kinderen opgroeien is hierbij heel belangrijk en verantwoordelijk. Daar groeit een kind op en krijgt het normen en waarden mee. Natuurlijk heeft de omgeving ook invloed: familie, buurt, school en verenigingen.

Ouders weten in principe wat het beste is voor hun kind. Maar soms hebben ouders hulp nodig. Bij gezinshulp / jeugdhulp is het doel dat de ouders zoveel als mogelijk de regie houden. En dat hulp in de thuissituatie kan plaatsvinden, door gebruik te maken van voorzieningen in de buurt. We kijken naar: Wat kan het gezin wel zelf, en waar hebben ze hulp bij nodig. En is die hulp vanuit de omgeving, familie of buren of is er professionele hulp nodig?

Hoe eerder hulp wordt gevraagd, hoe makkelijker de hulp is in te zetten en hoe korter hulp hoeft te duren.

Centrum Jong is dé plek in Oostzaan waar ouders, verzorgers, kinderen en jongeren tot 23 jaar terecht kunnen met hun vragen over opgroeien en opvoeden. Centrum Jong denkt mee en ondersteunt waar nodig. Samen vinden we een antwoord op grote en kleine vragen. Het Centrum Jong biedt gratis advies, ondersteuning en hulp op maat.

Vragen zijn nooit gek. Hulp vragen vinden wij heel normaal. Hoe eerder u met uw vraag komt, hoe beter het is.

Weet u niet zeker of u voor uw vraag het beste bij Centrum Jong of bij het Jeugdteam terecht kunt? Geen probleem. Centrum Jong, het Jeugdteam en het Sociaal Team van de gemeente werken nauw met elkaar samen en zorgen ervoor dat u altijd bij de juiste persoon terecht komt.
Voor inwoners van Oostzaan betekent dit, dat u heel gemakkelijk met uw vraag naar het Sociaal Plein Oostzaan kunt komen en tijdens de spreekuren van het Sociaal Team uw vraag kunt stellen. In het Sociaal Team zitten diverse medewerkers waaronder die van Centrum Jong en het Jeugdteam maar ook vanuit WelzijnWonenPlus, de sociale raadsvrouw, MEE en de SMD.

Website - Centrum Jong - Oostzaan

Het Jeugdteam werkt voor Oostzaan en Wormerland en bestaat uit ongeveer vijftien professionals vanuit verschillende jeugdhulpinstellingen, met verschillende specialisaties.

Gezinnen en jongeren kunnen bij het Jeugdteam terecht voor vragen en advies over:

 • gedragsproblemen
 • emotionele problemen
 • een verstandelijke beperking
 • ondersteuning bij de opvoeding
 • onderzoek op autisme of adhd
 • specialistische jeugdhulp
 • pgb aanvragen
 • hulp bij een moeilijke echtscheiding
 • ondersteuning bij meerdere problemen tegelijk.

Er wordt gewerkt volgens het principe, één gezin, één plan, één regisseur. Door de samenwerking binnen Jeugdteam kan de hulp snel en efficiënt georganiseerd worden. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt vanuit de eigen mogelijkheden en het sociale netwerk van het gezin.

Contactgegevens: info@jeugdteamoostzaanwormerland.nl of bel met 06 189 76 879.

Weet u niet zeker of u voor uw vraag het beste bij Centrum Jong of het Jeugdteam terecht kunt? Geen probleem. Beide teams werken nauw met elkaar samen en zorgen ervoor dat u altijd bij de juiste persoon terecht komt.

Website - jeugdteam Oostzaan Wormerland

Bijlage - Aanmeldformulier Perspectiefplan Jeugdteam Oostzaan Wormerland

Hoe werkt het jeugdteam?

Een gezin of jongere komt zelf met een (hulp)vraag binnen of zijn doorverwezen door een professional zoals de huisarts of een schoolmaatschappelijk werker.

Samen met een gezinsregisseur wordt besproken wat nodig is en welke hulp het Jeugdteam kan bieden. De vraag van het gezin/jongere is daarin leidend. Gezamenlijk wordt een Ondersteuningsplan opgesteld. Het 'gezinsplan' is een document waarin alle gezinsleden samen met de coördinator afspraken vastleggen voor het hulptraject. In het plan staan doelen, behandelperiode / tijdsduur, betrokken professionals, betrokken mensen uit de eigen omgeving, contactgevens.

Er bestaat ook een familiegroepsplan. Dit plan is gebaseerd op de inzet van vrijwilligers en de eigen omgeving. Deze vorm kan worden besproken met het jeugdteam.
Soms is er aanvullende specialistische hulp nodig. In dat geval wordt passend aanbod gevonden bij een aanbieder die de gemeente regionaal heeft ingekocht, www.ikzoekjeugdhulp.nl.

Ook is het in sommige gevallen mogelijk een persoonsgebonden budget aan te vragen. Lees hiervoor hoe vraag ik een PGB aan?

Jeugdteam, specialisten en samenwerking

De professionals in het Jeugdteam bieden hulp aan ouders, kinderen en jongeren bij opgroeien en opvoeden. De Jeugdteamleden werken samen met onder andere scholen en met de leden van de Sociale teams in Oostzaan en Wormerland.

De medewerkers van het Jeugdteam hebben onder andere kennis op het gebied gezinsondersteuning en therapie, mediation, kinderen met een licht verstandelijke beperking, psychische problematiek, diagnostiek en stoornissen, jeugdbescherming en –reclassering.

Weet u niet zeker of u voor uw vraag het beste bij Centrum Jong of het Jeugdteam terecht kunt? Geen probleem. Centrum Jong, het Jeugdteam en het Sociaal Team van de gemeente werken nauw met elkaar samen en zorgen ervoor dat je altijd bij de juiste persoon terecht komt. 
Voor inwoners van Oostzaan betekent dit, dat u heel gemakkelijk met uw vraag naar het Sociaal Plein Oostzaan kunt komen en tijdens de spreekuren van het Sociaal Team je vraag kunt stellen. In het Sociaal Team zitten diverse medewerkers waaronder die van Centrum Jong en het Jeugdteam maar ook vanuit WelzijnWonenPlus, de sociale raadsvrouw, MEE en het SMD.

Het Sociaal Plein Oostzaan vindt u in De KunstGreep, Kerkbuurt 4 in Oostzaan.
Op het Sociaal Plein vind je ook De Bieb, worden er koffieochtenden georganiseerd en kunt u terecht voor een praatje of een hulpvraag. U bent van harte welkom!

Meer informatie over het Sociaal Plein Oostzaan.

Bent u niet tevreden over de manier van behandelen bij het jeugdteam? Komt u er niet uit met de geboden jeugdhulp of uw contactpersoon? Dan kunt u contact opnemen met het AKJ – Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. De vertrouwenspersoon informeert u over uw rechten en geeft advies.

Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij een gesprek met het jeugdteam of bij het opstellen van een klachtbrief.
U kunt bellen met 088 555 10 00, mailen naar info@akj.nl, of de AKJ-website bezoeken.

Website - AKJ - externe vertrouwenspersoon jeugdhulp

Voor advies en hulp voor de ander en/of voor uzelf kunt u terecht bij Meldpunt Veilig Thuis: 0800-2000 (gratis en 24/7). U kunt uw vragen stellen of uw zorgen uiten.
Een medewerker van het Meldpunt, luistert naar je verhaal, zet alles op een rij, beantwoordt uw vragen en geeft advies. Ook kijkt de medewerker welke professionele hulp er nodig is. Als u wilt, kunt u anoniem blijven.

Voor meer informatie kun je terecht op de website van Veilig Thuis.

Website - Veilig Thuis

Alle kinderen tussen vijf en zestien jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit. En voor kinderen van asielzoekers en vreemdelingen.
De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Maar zij vallen dan nog niet onder de leerplicht. De leerplicht begint op de eerste dag van de nieuwe maand nadat het kind vijf jaar is geworden. Vanaf dat moment zijn ouders of verzorgers ook strafbaar als zij hun kind thuis houden.

Inschrijven op school

Ouders of verzorgers moeten hun leerplichtige kinderen inschrijven op een school. De kinderen moeten ook echt naar die school gaan. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit en nieuwkomers. Deze afspraken staan in de Leerplichtwet 1969.

Vrijstelling van de leerplicht

Soms kan een kind vrijstelling krijgen van de leerplicht. Dit gebeurt alleen in uitzonderingsgevallen. Denk aan een begrafenis of een huwelijk. Het kan ook voorkomen dat een kind ongeschikt is om naar school te gaan door lichamelijke of psychische oorzaken.

Einde leerplicht

De leerplicht duurt tot en met het einde van het schooljaar. Een kind dat zestien jaar wordt, moet het schooljaar dus eerst nog afmaken. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Als een kind minimaal twaalf volledige schooljaren naar school is geweest, is de leerplicht afgelopen. Een groep overslaan op de basisschool telt mee als volledig schooljaar.

Waar kunt u terecht?

De leerplichttaken zijn ondergebracht bij bureau leerplicht van gemeente Zaanstad:

 • Telefonisch: 14075
 • Per e-mail: leerplicht@zaanstad.nl
 • Per post: Gemeente Zaanstad T.a.v. leerplichtzaken Postbus 2000 1500 GA Zaandam

Kinderopvangregeling

Veel ouders maken voor hun kind gebruik van peuteropvang met hulp van de kinderopvangtoeslag. Voor ouders die dat niet kunnen, heeft de gemeente Oostzaan de subsidieregeling voor twee- en driejarigen. Het gaat om twee dagdelen van vier uur per week. Ouders betalen daarbij een eigen bijdrage, net als bij de toeslag. Peuteropvang wordt in onze gemeente aangeboden door Tinteltuin en Berend Botje.

Subsidie via de aanbieders

De subsidie verloopt via de aanbieders van peuteropvang. Ouders betalen aan de aanbieder van de peuteropvang en deze verlaagt de prijs met de subsidie. De kosten van de peuteropvang staan op de website van de peuteropvangorganisatie vermeld of kunt u opvragen bij de vestiging.

Acht uur extra bij een taal- of ontwikkelingsachterstand

Peuters van tweeënhalf tot vier jaar met een taal en/of ontwikkelingsachterstand kunnen via subsidie acht uur extra naar de peuteropvang, totaal dus zestien uur per week. Centrum Jong in Oostzaan geeft de indicatie voor deze doelgroep. De gemeente subsidieert deze acht uur extra. Voor ouders die hier gebruik van maken, zijn deze uren dus gratis.   

Meer informatie

Voor meer informatie kunnen ouders terecht bij de aanbieders van onderstaande vestigingen. 

 • Tinteltuin - in Het Luchtkasteel, Anemoonstraat 41, 1511 EX in Oostzaan, 088 - 0780460
 • Tinteltuin - bij de Korenaar, Dokter de Boerstraat 42, 1511 VH in Oostzaan, 088 - 0780452
 • Tinteltuin - bij de Kweekvijver, Paling 2, 1511 LK  in Oostzaan, 088-0780458
 • Berend Botje - de Noorderschool, De Haal 44, 1511 AS Oostzaan, 075 - 6843784

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD Regio Zaanstreek-Waterland) voert regelmatig inspecties uit. De rijksoverheid is verantwoordelijk voor het landelijke toezicht.

GGD Zaanstreek-Waterland bezoekt elk jaar kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en peuterspeelzalen. De inspecteur bekijkt de dagelijkse praktijk en controleert de kwaliteit van de opvang. Elk jaar controleert de GGD steekproefsgewijs ook gastouders.

Is de kwaliteit van een organisatie in de kinderopvang onvoldoende? De gemeente kan dan direct maatregelen eisen. Gebeurt er niets? De gemeente kan dan bestuursdwang toepassen en zelfs verbieden dat de organisatie doorgaat met de kinderopvang.

Website - GGD Zaanstreek-Waterland - inspectie kinderopvang

De gemeente, het Jeugdteam en Centrum Jong doen hun uiterste best om inwoners goed te ondersteunen. Soms lukt dit niet naar uw tevredenheid, we stellen het op prijs als je dat tijdig aangeeft. Verloopt de samenwerking dan alsnog niet goed dan kun je een klacht of bezwaar indienen. 

Klachtenprocedure

Als u een klacht hebt, probeert de leidinggevende van het Jeugdteam eerst met een gesprek of de situatie opgelost kan worden. Mocht blijken dat de onvrede onvoldoende is weggenomen, dan volgt een vervolgtraject. De klachtencoördinator van de gemeente zal uw klacht dan verder behandelen. 

Bezwaarprocedure

Mocht u het idee hebben dat u het niet eens bent met de uitkomst en het advies van de deskundige, dan kunt u er voor kiezen om alsnog een aanvraag te doen voor specialistische hulp. U krijgt dan een afwijzing thuis gestuurd, waarmee u in bezwaar kunt gaan bij de gemeente. Hieronder vindt u de bezwaarprocedure.

Bezwaar of klacht Centrum Jong

Hebt u vragen, feedback, een klacht of bezwaar voor het consultatiebureau of schoolgezondheidszorg, ga dan naar de website van GGD Zaanstreek-Waterland. De GGD heeft de coördinatie over de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg binnen Centrum Jong.

Bezwaar tegen besluit

Klacht over gemeente

Website - klacht jeugdgezondheidszorg (GGD)

Op het moment dat u zich bij het Jeugdteam meldt met een hulpvraag in het kader van de Jeugdwet hebben wij enkele gegevens van u nodig om te bepalen welke hulpverlening je nodig hebt. Vanaf dat moment tot het moment dat u geholpen bent en u zelfstandig verder kunt, worden uw persoonsgegevens verwerkt. Dit houdt in dat uw gegevens door ons vastgelegd, opgevraagd, verbeterd en uitgewisseld worden als dit noodzakelijk is. Wij proberen daarnaast om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, door zo min mogelijk gegevens van u te vragen.

Heb ik recht op inzage in mijn dossier?

Wanneer wij over uw persoonsgegevens beschikken hebt u recht op Inzage en afschrift. Iedere inwoner, die tenminste zestien jaar oud is én in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, heeft het recht op inzage in en eventueel een afschrift (kopie) van de eigen gegevens. Andere derden mogen deze gegevens niet inzien. Als het om een jeugddossier gaat, dan kan ook de wettelijk vertegenwoordiger en/of een jeugdige van minimaal twaalf jaar (en in staat tot waardering van zijn belangen) inzage in het dossier krijgen.

Wat kan ik doen wanneer ik het niet eens ben met zaken die in mijn dossier zijn vastgelegd?

Er bestaan twee manieren om aanpassingen in uw dossier te doen:

 1. Correctie en vernietiging
  Op het moment dat de gemeente Oostzaan of Wormerland (persoons)gegevens van je verwerkt, hebt u het recht om een verzoek tot correctie in te dienen. Dit verzoek betreft het verbeteren, aanvullen of verwijderen van deze gegevens. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de gegevens onjuist zijn of niet in het dossier thuis horen. Ook gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt horen niet in dossier thuis. In uw verzoek schrijft u de aan te brengen wijzigingen en uw motivatie.
 2. Eigen verklaring
  Wanneer u het niet eens bent met vastgelegde gegevens of wanneer er een verschil van mening is over de juistheid van informatie, kunt u een verzoek doen om een eigen verklaring toe te voegen aan uw dossier. Deze eigen verklaring moet gaan over het oordeel dát er gegevens over u zijn vastgelegd of over het verschil van inzicht over wat er in uw dossier staat en is opgenomen.

U moet een verzoek om inzage, correctie, vernietiging of aanvulling, door een schriftelijke aanvraag indienen en opsturen naar:

Jeugdteam Oostzaan-Wormerland
inzake Rechten betrokkene
Postbus 20, 1530 AA Wormer

Inzage, afschrift, correctie of vernietiging voert de gemeente ‘zo spoedig mogelijk’ uit. Als uitgangspunt hanteren wij afhandeling van de aanvraag binnen vier weken (en daadwerkelijke vernietiging indien toegewezen binnen drie maanden).

Inzage in het dossier is gratis, voor een afschrift kunnen kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden vooraf inzichtelijk gemaakt.

Meer informatie

Voor meer over de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) kunt u terecht op de website van het College bescherming persoonsgegevens of Mijn Privacy.

Website - mijn privacy

Er zijn kinderen in de regio Zaanstreek-Waterland waarvoor een veilig en stabiel thuis niet vanzelfsprekend is. Deze kinderen kunnen soms niet meer (volledig) thuis wonen en gaan bijvoorbeeld in een pleeggezin wonen. Pleegzorgorganisaties Levvel, Timon en  William Schrikker Gezinsvormen (WSGV) begeleiden de pleeggezinnen in onze regio die hun huis open stellen voor deze kinderen. Er is een schrijnend tekort aan pleegouders. Wilt u iets betekenen voor deze kinderen en hun ouders?

In de gemeenten van Zaanstreek-Waterland zijn er dringend pleeggezinnen nodig om te kunnen zorgen voor de kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Er zijn verschillende vormen van pleegzorg. U kunt al helpen door kinderen een tweede thuis te geven in de weekenden of in de vakanties. 

Onveilig thuis

Er zijn verschillende redenen waarom een kind (tijdelijk) niet thuis kan wonen. Sommigen kunnen niet meer thuis wonen omdat het daar onveilig is door mishandeling of verwaarlozing, bijvoorbeeld als gevolg van een verslaving of psychische problemen van een ouder Het kan ook zijn dat ouders niet voor hun kind kunnen zorgen door ziekte of overlijden. 

In principe kan iedereen pleegouder worden. Er zijn natuurlijk voorwaarden aan verbonden. Het belangrijkste is dat u een kind een stabiel, veilig en liefdevol thuis kan bieden. Als pleegouder krijgt u training, begeleiding en vergoeding.

Begeleiding pleeggezinnen

Levvel, Timon en WSGVbegeleiden al jaren pleeggezinnen in de gemeenten Zaanstad, Purmerend, Wormerland, Oostzaan, Waterland, Landsmeer en Edam-Volendam.

Levvel helpt kinderen, jongeren en (pleeg)gezinnen in lastige situaties op weg. En biedt daarvoor alle hulp onder één dak: van pleegzorg, opvoedondersteuning tot specialistische jeugdhulp, crisishulp en gezinshuizen. 

Timon biedt kinderen, jongeren en hun gezinnen specialistische hulp en werkt met hen aan hoop, herstel en perspectief. Vanaf het eerste uur, meer dan 40 jaar geleden, is de inzet van vrijwilligers verweven in de zorgvisie van Timon. Het  pleegzorgteam in de regio start de pleegzorgbegeleiding snel op zodra er een passende match is. Bij Timon geloven ze dat ieder mens uniek, gewild en waardevol is. Het is voor Timon belangrijk dat mensen zich welkom en thuis voelen.

WSGV werkt landelijk en biedt jeugdhulp voor kinderen met een beperking en kinderen van ouders met een beperking. Vaak gaat het hierbij om een licht verstandelijke beperking. Zij bieden ambulante opvoedondersteuning, pleegzorg en gezinshuiszorg. 

Meer weten?

Denkt u er over na om pleegouder te worden? En wilt u ontdekken of er een vorm is die bij uw situatie past? Kom dan naar een informatieavond bij u in de buurt of bezoek er een online. Of kijk voor meer informatie op de website van WSGVLevvel of Timon. Op Pleegzorg Nederland, waarin alle pleegzorgorganisaties in Nederland verbonden zijn, kunt u meer lezen over pleegzorg én een test doen om te kijken of pleegzorg iets voor u is.