Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Nieuwsoverzicht: persberichten over toekomst Oostzaan

Lees hier alle persberichten van gemeente Oostzaan:

De gemeenteraden Wormerland, Oostzaan en Landsmeer (WOL) hebben op 11 juli voor het eerst samen vergaderd in de Regionale Werkgroep Bestuurlijke Toekomst. Hieronder vindt u de raadsinformatiebrief over deze bijeenkomst.

 

Op maandagavond 27 mei 2024 kwamen de raden van Landsmeer, Oostzaan en Wormerland bijeen om over de bestuurlijke toekomst te praten. Een openhartig gesprek, op het juiste moment. Onafhankelijk gespreksleider Guido Wallagh leidde de avond aan de hand van prikkelende vragen. De open en geïnteresseerde houding van aanwezige raadsleden vormden de basis voor een goede gesprek. 

Meer overeenkomsten dan verschillen 

Het doel van de avond: praten over wat de drie gemeenten bindt, met oog voor onderlinge verschillen. Zonder te overtuigen en besluiten te nemen. Tijdens de sessie kwamen overduidelijk zes overeenkomstige thema’s naar voren die voor alle drie de gemeenten belangrijk zijn: de lokale identiteit, het groenlandelijke karakter, de kwaliteit van de dienstverlening, de lokale voorzieningen, de financiën en de urgentie om nu met elkaar in gesprek te gaan. Een open dialoog volgde op deze onderwerpen. Er was veel overeenstemming en ook oog voor lokale uitdagingen. Een raadslid vatte het momentum samen: “het zijn niet de verschillen, maar de overeenkomsten die ons vanavond bij elkaar brengen."

Het juiste moment voor het gesprek

Het bleek het juiste moment om dit gesprek met elkaar te voeren. Hoewel Landsmeer, Oostzaan en Wormerland verschillende startpunten hebben, werd op deze avond duidelijk de wens uitgesproken om op een constructieve manier verder met elkaar te praten. Met momenten van reflectie en respect voor elkaars tijdspad. En nog belangrijker: met oog voor wat het beste is voor de inwoners en ondernemers van Landsmeer, Oostzaan en Wormerland. Wat dat “ beste” is, is het uitgangspunt van de startgesprekken met de nieuw te vormen gemeenschappelijke raadswerkgroep. Waarin ook ruimte is voor andere (groenlandelijke) gemeenten om deel te nemen. Raadsleden concludeerden met een gevoel van verbinding, kameraadschap en onderling vertrouwen en spraken dat over en weer uit. Met elkaar gaan de drie raden hier komende tijd vorm aan geven.

2.000 mensen ontvangen rond 9 juli van gemeente Oostzaan een uitnodiging om zich aan te melden voor een nieuw op te richten burgeradviesraad. Deze brengt na vier bijeenkomsten, eind 2024 een advies uit over de bestuurlijke toekomst van Oostzaan. Daarnaast hebben burgemeesters en wethouders van Amsterdam, Zaanstad, Landsmeer en Wormerland deze week een uitnodiging ontvangen van Oostzaan om te praten over de toekomst.

De burgeradviesraad geeft advies over de toekomst van Oostzaan

De burgeradviesraad wordt mede opgericht naar aanleiding van een petitie die inwoners in maart 2024 hebben aangeboden en die vraagt om inwoners meer te betrekken bij de gesprekken over de toekomst van Oostzaan. Een extern bureau gaat dit traject begeleiden en in het najaar vier bijeenkomsten organiseren voor leden van de burgeradviesraad. Eind 2024 komt de burgeradviesraad met een advies over wat zij de beste oplossing vindt voor de toekomst van Oostzaan. Is dat bestuurlijk fuseren en met Amsterdam of Zaanstad samengaan, of met Wormerland en Landsmeer? Of vindt de burgeradviesraad dat Oostzaan samen met Wormerland en Landsmeer één grote ambtelijke organisatie moet vormen en bestuurlijk zelfstandig blijft? 

Selectie en deelname aan burgeradviesraad: 50 inwoners en 7 ondernemers

2.000 inwoners en ondernemers van 16 jaar en ouder zijn willekeurig gekozen uit de basisregistratie van Oostzaan om zich aan te melden voor de burgeradviesraad.

Uit de groep die zich aanmeldt, wordt uiteindelijk een groep geselecteerd van 50 inwoners en 7 ondernemers. Tijdens vier bijeenkomsten in het najaar gaan de leden in gesprek met elkaar en experts over wat zij belangrijk vinden voor de toekomst en de keuzes die voorliggen. Uiteindelijk kiest de adviesraad de variant die zij het beste vindt voor Oostzaan en legt deze als advies voor aan de gemeenteraad. De uitnodigingsbrief die 2.000 Oostzaners ontvangen, is te vinden op de website van Oostzaan onder het thema: bestuurlijke toekomst.

Amsterdam, Zaanstad, Landsmeer en Wormerland gaan ook in gesprek

Daarnaast heeft het college van Oostzaan in opdracht van de gemeenteraad uitnodigingen verstuurd aan Amsterdam, Zaanstad, Landsmeer en Wormerland om verkennende gesprekken te voeren over een eventuele gezamenlijke toekomst. De gesprekken gaan over onderwerpen die de gemeenteraad belangrijk vindt voor Oostzaan en heeft vastgesteld in een ‘afwegingskader’. Met Amsterdam en Zaanstad gaan de gesprekken over een mogelijke bestuurlijke fusie en met Landsmeer en Wormerland gaan de gesprekken over bestuurlijk of alleen ambtelijk fuseren. Alleen in dat allerlaatste scenario blijft Oostzaan zelfstandig, met een eigen burgemeester, wethouders en gemeenteraad. De uitnodigingsbrieven en het afwegingskader van staan op de pagina Bestuurlijke Toekomst Oostzaan.

Ook de gemeenteraden van Oostzaan, Landsmeer en Wormerland praten verder

Voor het zomerreces op 11 juli a.s. komen vertegenwoordigers van de raden van Landsmeer, Oostzaan en Wormerland voor het eerst samen tijdens een regionale raadswerkgroep. Deze raadsleden praten verder over een mogelijke gezamenlijke toekomst en groenlandelijke samenwerking. Dit werd op 27 mei j.l. tijdens de drie radenbijeenkomst afgesproken. Het college van Oostzaan geeft uitvoering aan het verzoek om een onafhankelijk verkenner (diplomaat) te betrekken wanneer de groenlandelijke gemeenten er zelf niet uitkomen. 

Tijdens de drukbezochte en met veel interesse gevolgde raadvergadering op 14 maart 2024 besloot de gemeenteraad van Oostzaan nog niet definitief voor een bestuurlijke fusie. Het college heeft de opdracht van de raad gekregen om verder te praten over bestuurlijk fuseren met Amsterdam, Zaanstad en de groenlandelijke gemeenten Landsmeer en Wormerland. Het college kreeg daarbij ook de opdracht om met die laatste twee ook de ambtelijke fusievariant verder te bespreken. Dat laatste scenario zou kunnen betekenen dat de gemeente toch zelfstandig blijft. Gesprekken met Wormerland en Landsmeer gaan dus over twee mogelijkheden: bestuurlijk of ambtelijk fuseren. 

Burgemeester Marvin Polak: 

“Ik ben blij dat onze gemeenteraad verantwoordelijkheid heeft genomen en ons de opdracht heeft gegeven om gesprekken over een toekomstige fusie aan te gaan met Amsterdam, Zaanstad en Wormerland en Landsmeer. Ik snap dat de raad ons heeft gevraagd om toch ook nog het gesprek over een ambtelijke fusie te voeren met Landsmeer en Wormerland en dat gaan we dan ook doen. En we zullen Oostzaners en de raad daarover tussentijds informeren.”

 

Wat betekent ambtelijk fuseren?

Bij een ambtelijke fusie (of samenwerking) blijft de gemeente zelfstandig.

Dat wil zeggen: met een eigen burgemeester, eigen wethouders en een eigen gekozen gemeenteraad. De gemeente voert zelf taken uit die direct van belang zijn voor inwoners, zoals het ophalen van afval, het verschaffen van paspoorten, ID’s en rijbewijzen en het verlenen van lokale vergunningen. De gemeente beslist zelf waar gebouwd mag worden en waar niet. De gemeente heft ook lokale belastingen, zoals de OZB. Daarnaast voert de gemeente taken uit die door de landelijke overheid worden bepaald. Denk aan taken op gebied van zorg, wonen en klimaat. Een gemeente is verantwoordelijk voor meer dan je zou denken en er komen steeds meer taken bij. Voor kleine gemeenten is het steeds lastiger om al die taken uit te voeren. 

Oostzaan en Wormerland zijn zelfstandige gemeenten die al 15 jaar samenwerken en gebruik maken van de ambtenaren die werken bij OVER-gemeenten. Dit is een “gemeenschappelijke regeling” waar beide gemeenten voor betalen. 

Wat betekent bestuurlijk fuseren? 

Bij een bestuurlijke fusie geeft Oostzaan haar zelfstandigheid op. Dat betekent dat Oostzaan dan geen eigen gemeentebestuur meer heeft en bij een andere gemeente of onderdeel wordt van een nieuw te vormen gemeente. Oostzaan gaat daarvoor gesprekken aan met grote gemeenten Amsterdam en Zaanstad en met groenlandelijke kleine gemeenten Landsmeer en Wormerland. 

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

  • Tussen april en september 2024 gaat Oostzaan gesprekken voorbereiden en voeren met Landsmeer, Wormerland, Amsterdam en Zaanstad. De gemeenteraad en Oostzaners worden op de hoogte gehouden via raadsberichten en de website;
  • In oktober 2024 wil het college van Oostzaan de resultaten van de gesprekken presenteren aan de raad en inwoners;
  • In november 2024 zou de gemeenteraad mogelijk een definitief besluit kunnen nemen (let op, dit is afhankelijk van de uitkomsten en de planning van de raad);

Wat ging er vooraf aan dit besluit? 

Het college kreeg in 2023 de opdracht van de gemeenteraad van Oostzaan om verschillende fusiescenario’s te onderzoeken en Oostzaners te vragen wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Oostzaan. De uitkomsten hiervan werden op 14 december besproken tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar en toen stelde de raad dat zij nog graag een extra variant wilde laten onderzoeken, namelijk ambtelijk of bestuurlijk fuseren met Wormerland en Landsmeer. Daarnaast is aan inwoners gevraagd wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Oostzaan. Alle informatie tezamen heeft nu geresulteerd in het besluit om verdere gesprekken te voeren met Zaanstad, Amsterdam, Landsmeer en Wormerland. Het volledige rapport is hier te lezen: /230619%20Rapportage%20Onderzoek%20bestuurlijke%20toekomst%20gemeente%20Oostzaan_definitieve%20versie%20(2.0).pdf 

Op 14 december 2023 besluit de gemeenteraad van Oostzaan of de gemeente bestuurlijk zelfstandig blijft, of gaat fuseren met een andere gemeente. 

Na een lang traject dat begon met een verkenning in het najaar van 2021 naar mogelijke bestuurlijke constructies voor Oostzaan, een onderzoek door TwynstraGudde en een participatietraject met inwoners en ondernemers, neemt de gemeenteraad op 14 december een besluit om wel of niet zelfstandig verder te gaan.  

Marvin Polak, burgemeester Oostzaan:

“We staan aan de vooravond van een – ik mag wel zeggen – mijlpaal. Onze raad gaat uitsluitsel geven over de vraag of we bestuurlijk zelfstandig blijven of niet. Oostzaan is een klein en eigenzinnig dorp. We hechten aan onze zelfstandigheid en identiteit. En tegelijkertijd zijn we kwetsbaar als kleine gemeente. We hebben geprobeerd antwoord te krijgen op de vraag wat Oostzaners belangrijk vinden voor de toekomst van ons dorp en onder woorden te brengen wat de identiteit van Oostzaan inhoudt. Dit laatste betekent veel (zowel in woorden als in waarde) maar niet iedereen vindt hetzelfde belangrijk. Ik denk dat het tot het laatste moment een lastig besluit blijft voor de raad. Maar ik vertrouw erop dat onze raad voldoende geïnformeerd is om een weloverwogen besluit te nemen”. 

Onderzoek door TwynstraGudde

In aanloop naar dit besluit zijn eerst, op advies van de vorige gemeenteraad, de reële opties onderzocht door TwynstraGudde om te fuseren met Amsterdam, Landsmeer of Zaanstad, of om bestuurlijk zelfstandig te blijven en samen te blijven werken met gemeente Wormerland in de gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten. Het rapport dat in juni 2022 verscheen, verkende de vier scenario’s op basis van een aantal, voor Oostzaan belangrijke normen. Een belangrijk onderwerp daarin is de Oostzaanse identiteit. Maar ook: flexibiliteit, financiële stabiliteit, dienstverlening en lokale voorzieningen. Dit werd bekeken vanuit verschillende perspectieven, zoals het bestuur, de organisatie, de samenleving en de regio. Het rapport heeft geen advies opgenomen over welk scenario het meest kansrijk is, de gemeenteraad moet de verschillende perspectieven wegen. 

Inwoners (inclusief kinderen), ondernemers en verenigingen laten weten wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Oostzaan

Daarnaast moet de raad zich buigen over de uitkomsten van het participatietraject dat in het najaar van 2023 heeft plaatsgevonden. Aan inwoners, ondernemers en verenigingen werd door middel van een interactieve praatplaat Oostzaan ons dorp gevraagd wat zij noodzakelijk, belangrijk en interessant vinden voor de toekomst van Oostzaan. Er is een vertaling gemaakt van het normenkader in TwynstraGudde vanuit de diverse perspectieven, waarmee de raad een beeld kan vormen over wat Oostzaners belangrijk vinden. Daarnaast kon men ook online een vragenformulier invullen. Uiteindelijk hebben ca. 600 mensen meegedacht. Het verslag vindt u in de bijlage. De uitkomst is niet geheel verrassend: onderwijs, zorg en wonen zijn noodzakelijk, hier moet de focus op liggen. Recreatie, natuur, werk en digitalisering zijn belangrijk, maar minder dan de basisvoorzieningen. En voor veel deelnemers aan het traject is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met het plaatselijk DNA, oftewel de identiteit. Hoewel dit laatste belangrijk wordt gevonden, betekent het voor deelnemers verschillende dingen: het dorpse karakter en de kleinschaligheid, de ligging in of nabij de natuur, sociale cohesie en onderlinge solidariteit, de historische dorpsidentiteit of voorzieningen zoals de bieb en de kerk.

Oplegnotitie participatietraject bestuurlijke toekomst Oostzaan.pdf (1.72 MB)

Zienswijzen en reacties buurgemeenten

Tot slot gaat de raad de reacties van Wormerland, Waterland en Landsmeer op de vraag of een groenlandelijke samenwerkingsvorm willen heroverwegen, meenemen. En zal de raad de zienswijzen van Zaanstad en Wormerland, en de zienswijze die nog volgt van Purmerend op het TwynstraGudde rapport meenemen in de besluitvorming op 14 december. 

25 kinderen uit Oostzaan hebben woensdagmiddag samen met burgemeester Marvin Polak in de raadszaal van het gemeentehuis voor het eerst het spel ‘Oostzaan, ons dorp’ gespeeld. Zij speelden een aangepaste versie van de serious game die is ontwikkeld om Oostzaners mee te laten denken over de bestuurlijke toekomst van het dorp. Hiermee is het participatietraject officieel afgetrapt. 

kinderen participatie OZ Marvin 2023

Burgemeester Polak: “Kinderen in de leeftijd acht tot twaalf jaar kregen begin september een persoonlijke uitnodiging van mij in de bus. Ik vind het belangrijk om te horen wat onze jongste inwoners belangrijk vinden voor Oostzaan. Zij zijn immers de toekomst.”

Een skatebaan, hulp voor mensen die het nodig hebben en het Twiske

Heel serieus dachten de jonge deelnemers na over de toekomst van hun dorp en spraken hierover met elkaar en met de burgemeester. Belangrijk: meer trampolines. Meer speeltuintjes en een skatebaan. En natuurlijk is het Twiske voor iedereen een mooie groene plek om te spelen en sporten. Maar ook meer serieuze onderwerpen als hulp voor mensen met weinig geld of rekening houden met mensen met een handicap vinden kinderen in Oostzaan belangrijk. Na afloop bedankte de burgemeester de kinderen voor hun mooie ideeën en kregen ze nog een cadeautje. 

Alle Oostzaners krijgen komende twee weken de kans om mee te praten 

Het is nog mogelijk om mee te denken tijdens de bijeenkomsten voor volwassenen op 26 september, 27 september, 2 oktober en 4 oktober. De bijeenkomsten duren van 19:00 tot 21:30 uur en vinden plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. Voor jongeren van twaalf tot achttien jaar organiseren we een online spreekuur met de burgemeester. Aanmelden voor alle bijeenkomsten kan door een mail te sturen naar bestuurlijketoekomst@oostzaan.nl. Er is ook een mogelijkheid om online een vragenlijst in te vullen via: www.oostzaan.nl/bestuurlijketoekomst. 

De afgelopen vijftig jaar is het voor kleine gemeente steeds moeilijker geworden om het werk goed te doen voor alle inwoners. Zo ook voor Oostzaan. In opdracht van de gemeenteraad heeft onderzoeksbureau TwijnstraGudde vier scenario’s onderzocht voor de bestuurlijke toekomst van Oostzaan. Drie scenario’s over een bestuurlijke fusie, één scenario over zelfstandig blijven in OVER-Gemeenten. Samen met de input die opgehaald wordt tijdens de bijeenkomsten, helpt dit de raad een besluit te nemen over het dorp. Eind van het jaar wordt dit besluit genomen.

Op 15 juni 2023 komt de gemeenteraad van Oostzaan bijeen om de uitkomsten van het rapport over de bestuurlijke toekomst van ons dorp te bespreken. Dit rapport onderzoekt vier mogelijke scenario's die van invloed kunnen zijn op de toekomstige bestuurlijke structuur van Oostzaan. De opties variëren van het behouden van bestuurlijke zelfstandigheid door de ambtelijke samenwerking met Wormerland verder te ontwikkelen, tot het overwegen van een fusie met de gemeenten Zaanstad, Amsterdam of Landsmeer.

 Tijdens deze vergadering zullen de verschillende fracties een eerste reactie geven op het rapport. In augustus of september krijgen de inwoners van Oostzaan, evenals lokale verenigingen en het bedrijfsleven de gelegenheid om aan te geven wat zij belangrijk vinden voor Oostzaan. Ook buurgemeenten (of mogelijke fusiepartners) hebben de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

Het doel van dit participatietraject is om een breed scala aan perspectieven en ideeën te verzamelen, zodat de gemeenteraad een weloverwogen besluit kan nemen over de toekomstige bestuurlijke koers van Oostzaan. Het streven is om voor het einde van dit jaar tot een definitieve uitspraak te komen over de bestuurlijke toekomst van de gemeente.