Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De gemeente is verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning aan inwoners. Dit is in de Wet maatschappelijke ondersteuning vastgelegd (Wmo). De Wmo zorgt ervoor dat u als inwoner zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen en andere mensen kunt ontmoeten.

Hebt u een vraag voor hulp of ondersteuning? Wij gaan met u het gesprek aan en kijken wat u nog zelf kunt, samen met uw netwerk (familie, vrienden, buren) of waar u extra ondersteuning bij nodig hebt van vrijwilligers of professionals.

Aanvragen
Is ondersteuning uit uw omgeving niet mogelijk of onvoldoende? Dan kunt u een Wmo-melding doen.
Dit doet u met het digitale meldingsformulier (hieronder) 
Lukt het u niet om het formulier voor de Wmo-melding in te vullen? Dan kunt u hulp vragen aan het Sociaal Team

Direct online WMO-melding indienen

Na de Wmo-melding neemt de Wmo-consulent contact met je op. Samen bespreekt u welke problemen u ervaart in het dagelijks leven en bekijken jullie wat de beste oplossing is. Dit gesprek is meestal bij u thuis, soms telefonisch.

De oplossing voor uw probleem is passend bij je persoonlijke situatie. De oplossing kan bestaan uit meerdere voorzieingen zoals mantelzorg, de aanvraag van een scootmobiel en de inzet van een vrijwilliger om je praktisch te ondersteunen. De Wmo-consulent bespreekt dit met u. Hier geldt de volgorde: zelf doen, samen doen, helpen doen.

Het is goed om iemand te vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn. Iemand die u vertrouwt en uw situatie goed kent. Bijvoorbeeld een familielid, persoonlijk begeleider of mantelzorger. U kunt ook vragen naar een onafhankelijk cliëntondersteuner die u bij kan staan.

Onafhankelijk cliëntondersteuning

De kosteloze, onafhankelijke cliëntondersteuning is van Stichting MEE Amstel en Zaan. Cliëntondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning. Bijvoorbeeld door aanwezig te zijn bij het gesprek en te helpen bij de aanvraag van een voorziening. Als u hier behoefte aan hebt, dan kunt u contact opnemen met MEE Amstel en Zaan: 020-512 7272

Website - Clientondersteuning MEE Amstel en Zaan

Website - WelzijnWonenPlus

De Wmo-consulent kan tijdens een keukentafelgesprek met u bekijken welke oplossingen er vanuit de Wmo geboden kunnen worden. Dat kan een ‘maatwerkvoorziening’ of een ‘algemene voorziening’ zijn.

 • Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld een aanpassing aan uw woning.
 • Een algemene voorziening is voor iedereen vrij toegankelijk, zoals een boodschappendienst of een ontmoetingsruimte. Die oplossing is voor iedereen gelijk.

Wmo mutatie formulier

Algemene voorziening

Soms bent u geholpen met een ‘algemene voorziening’. Een algemene voorziening is vrij toegankelijk, zonder voorafgaand onderzoek naar uw persoonlijke omstandigheden, zoals:

 • boodschappendienst;
 • het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • ontmoetingen voor mensen die eenzaam zijn, zoals de koffieochtenden;
 • maaltijdverzorging;
 • maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld blijf-van-mijn-lijfhuizen en daklozenopvang);
 • hulp aan buurthuizen en verenigingen;
 • ondersteuning van mantelzorgers.

De gemeente mag een bijdrage vragen voor het gebruik van deze algemene voorziening.

Op het Sociaal Plein Oostzaan vindt u alle zorg en ondersteuning bij elkaar waaronder het Sociaal Team Oostzaan . In deze multifunctionele ruimte vindt u ook De Bieb.

Website - Welzijn Wonen Plus

Website - De Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD)

Maatwerkvoorziening

Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Het is geen medische hulp. Deze hulp wordt ingezet als ondersteuning vanuit algemene voorzieningen niet genoeg zijn. Voorbeelden van maatwerk:

 • vervoer in de regio (voor mensen die als gevolg van hun beperkingen niet met het openbaar vervoer kunnen reizen);
 • individuele begeleiding;
 • beschermde woonplek;
 • dagbesteding op maat;
 • aanpassingen in de woning (bijvoorbeeld een traplift of een aanpassing van de toegang);
 • rolstoel (een rolstoel krijgt u alleen via de Wmo als u deze voor langere tijd nodig hebt. Voor hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik (maximaal 26 weken) kunt u contact opnemen met de thuiszorgwinkel, de uitleenservice of uw zorgverzekeraar);
 • respijtzorg;
 • huishoudelijke hulp (zoals hulp bij het opruimen, schoonmaken en ramen zemen).

Wilt u meer informatie over maatwerkvoorzieningen voordat u deze aanvraagt? De medewerkers van het Sociaal Team gaan graag met u in gesprek. Ook helpen zij u zo nodig bij het indienen van een Wmo aanvraag.

Website - Medipoint

Voor de hoogte van de bijdrage in de kosten voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning geldt:

 • iedereen betaalt een bijdrage in de kosten van maximaal € 20,60 per maand.

Bent u getrouwd of hebt u een partner? En heeft minimaal één van jullie nog niet de AOW gerechtigde leeftijd (66 jaar en 4 maanden)? Dan hoeft u geen bijdrage in de kosten te betalen.

Meer informatie staat op de website van CAK.

Website - Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente verplicht toezicht te houden op de uitvoering van de wet. De GGD Amsterdam voert het toezicht voor onze regio uit. 
Het toezicht wordt uitgevoerd op verschillende onderdelen:

 • Signalen vanuit cliënten, gemeenten, professionals, media e.a.
 • Kwaliteit van geleverde diensten, zoals huishoudelijke hulp.
 • Goed verloop van het melden en afhandelen van calamiteiten.

Calamiteiten

Een calamiteit is een onverwachte gebeurtenis die ernstige schade kan veroorzaken. Een calamiteit of een verdenking op een calamiteit moet altijd worden gemeld. In onze gemeente doet u dat dus bij de GGD Amsterdam.

Wie kan een calamiteit melden?

U kunt een calamiteit melden als u, als: cliënt, ouders, mantelzorgers of medewerkers van een zorgaanbieder, zelf met een kritieke situatie te maken hebt. Het kan gaan over: niet vakkundig handelen, afspraken die niet worden nagekomen, gevaarlijke situaties voor cliënt of omgeving... 
De toezichthouder bepaalt of er aanleiding is voor een onderzoek. Binnen drie werkdagen na de melding neemt de toezichthouder contact op met de melder.

Hoe kun je een calamiteit melden?

U kunt een melding doen bij de GGD Amsterdam. Dit kan ook als u twijfelt.
GGD Amsterdam (toezichthouder), afdeling Hygiëne en Inspectie, Wmo-toezicht: