Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Rol belanghebbenden aan de Omgevingstafel

U bent uitgenodigd om mee te denken over een plan in uw buurt. In uw omgeving is iemand van plan om iets nieuws te gaan bouwen of om een bestaand gebouw of stuk grond anders te gebruiken. Het is belangrijk om uw stem en reactie te horen. Om uw input mee te nemen bij het ontwikkelen van dit nieuwe plan. De gemeente heeft bekeken of het plan in principe wenselijk is en dat is het geval. Het plan zorgt voor een verbetering voor inwoners en/of ondernemers in onze gemeente en het past binnen onze visie. Daarom gaan we nu het plan samen verder uitwerken; daarbij is ook uw input van belang.

Alle betrokkenen zitten tegelijkertijd aan tafel. De inbreng van iedereen die aanwezig is wordt gehoord en meegewogen. De insteek is om samen het plan mogelijk te maken en ieders inbreng mee te nemen. U gaat aan tafel met de initiatiefnemer van het plan en met alle relevante gesprekspartners van de gemeente, het waterschap, de provincie, het Rijk, de omgevingsdienst, de welstand, de veiligheidsregio en de GGD. Samen met elkaar zoeken we naar de beste manier om uw plan mogelijk te maken binnen de geldende kaders en regels en eventuele voorwaarden die aan het plan worden verbonden. Ook de inbreng vanuit inwoners of ondernemers uit de directe omgeving van het plan wordt meegenomen.

De Omgevingstafel heeft de volgende voordelen:

  • U bent vroeg in gesprek met de initiatiefnemer over het plan en uw eventuele vragen of wensen
  • U kunt input geven aan de initiatiefnemer en die kan hier iets mee doen
  • Alle overheidspartijen zitten aan tafel die een rol spelen bij beoordeling van uw initiatief. U hoort welke kaders en regels de beoordelende ambtenaren stellen aan het initiatief.

Het overleg aan de Omgevingstafel is een informeel vooroverleg. U kunt geen rechten ontlenen aan wat aan de Omgevingstafel wordt besproken. Na overeenstemming aan de Omgevingstafel dient de initiatiefnemer het plan formeel in. Na het indienen van de aanvraag wordt er formeel besloten. Als het initiatief beschreven staat zoals besproken en akkoord bevonden op de Omgevingstafel, is de kans groot dat dat besluit positief is. Na een besluit kunnen belanghebbende altijd bezwaar maken tegen een plan.