Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Het Twiske

Het Twiske is een recreatie- en natuurgebied en een typisch Noord-Hollands veenplassengebied in de Zaanstreek. Het ligt ten noordwesten van Amsterdam en behoort tot de gemeenten Landsmeer en Oostzaan. Recreatiegebied Het Twiske heeft een oppervlakte van 650 hectare. Het dankt zijn naam aan het gelijknamige riviertje.

Website - recreatieschap Twiske - Waterland

Recreatiegebied Twiske ligt aan de noordrand van Amsterdam, tussen Landsmeer en Oostzaan. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Purmerend, Oostzaan, Landsmeer, Beemster, Edam Volendam, Waterland en Wormerland dragen gezamenlijk financieel bij en zorgen voor het beheer en de ontwikkeling van dit gebied. Staatsbosbeheer is eigenaar van de grond en heeft een erfpachtcontract met het recreatieschap. Recreatieschap Twiske–Waterland een samenwerkingsverband, in de vorm van een Gemeenschappelijke regeling en wordt bestuurd door de Provincie Noord-Holland en genoemde gemeenten.

Het gebied bestaat voor eenderde uit water en biedt volop mogelijkheden om te zwemmen duiken, surfen en zeilen. Er zijn stranden, een avonturen- en waterspeelplaats, een duikplatform, een haven, een zorgboerderij en een molen.

Ook voor wandelaars of fietsers is Het Twiske aan te bevelen. Grote kans om in de stille gebieden Schotse Hooglanders tegen te komen. Vele watervogels verblijven zowel in de zomer als in de winter in het prachtige natuurlandschap.

Meer informatie vindt u op de website van Recreatieschap Twiske-Waterland.

 • Het Twiske ligt op het grondgebied van Oostzaan en Landsmeer en beide gemeenten gaan over bestemmingsplannen in het Twiske. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen voor activiteiten die op gemeentelijk grondgebied plaatsvinden.
 • Provincie Noord Holland heeft ook een belangrijke rol als wettelijke beschermer van Natura 2000-gebieden. Het Twiske is aangemerkt als Natura 2000-gebied en moet daarom aan een natuurtoets worden onderworpen als er nieuwe activiteiten worden geïnitieerd. De toets moet aanwijzen dat geplande activiteiten geen schade veroorzaken aan de beschermde natuur.
 • De derde partij is recreatieschap Twiske-Waterland. Het schap mag het terrein onder voorwaarden verhuren aan initiatiefnemers van activiteiten waarmee beheer en behoud van het natuurgebied kunnen worden bekostigd.

Het Twiske is een Natura-2000 gebied. Voor alle activiteiten in het natuurgebied moet daarom eerst een wettelijke natuurtoets worden gedaan, voordat de Provincie Noord-Holland een vergunning verleent. Daarnaast toetst de gemeente of activiteiten passen in de omgevings- en bestemmingsplannen, voordat een vergunning wordt verleend. Activiteiten mogen geen schade veroorzaken aan de ‘wezenlijke kenmerken en waarden’ van de gemeente.

In september 2019 liggen er drie plannen:

 1. Het bouwen van zorgwoningen bij zorgboerderij de Marsen. Hiervoor is het bestemmingsplan toegekend door de gemeente Landsmeer;
 2. Een kleinschalige natuurcamping bij Twiske Haven op Oostzaans grondgebied. De gemeenteraad van Oostzaan wacht op de uitkomsten van de natuurtoets die in het kader van Natura 2000 moet worden uitgevoerd door de initiatiefnemer. Er is in oktober 2019 nog geen besluit genomen.
 3. Een meerdaags festival Welcome tot the Future. Dit zal niet eerder plaatsvinden dan in 2021 en niet voor aan de verplichte natuurtoets is voldaan. De besluitvorming ligt bij gemeente Landsmeer.

De natuurtoets is een uitgebreid onderzoek dat de aanvrager van een vergunning moet laten uitvoeren zodat de gemeente en de Provincie zeker weten dat de natuur in het gebied niet wordt aangetast door de voorgenomen activiteit.
De natuurtoets is wettelijk vastgelegd voor Natura 2000-gebieden en moet ervoor zorgen dat natuurgebieden niet in gevaar komen. De toets bestaat uit een aantal onderdelen:

 • Een ecologische QuickScan om te bepalen of er beschermde planten- en diersoorten aanwezig zijn in het gebied;
 • Een ‘effectenbeoordeling’ om te bepalen in welke mate en hoe de plannen de ecologische functie beïnvloeden in het gebied;
 • Wanneer beschermde soorten last van de plannen in hun leefomgeving hebben, moeten compenserende maatregelen worden uitgevoerd. De activiteit kan niet doorgaan wanneer de negatieve effecten niet kunnen worden voorkomen;
 • De natuurtoets toont aan of verbodsbepalingen uit de nieuwe wet Natuurbescherming worden overtreden;
 • De natuurtoets geeft ook aan of de activiteit vrijgesteld kan worden van de ontheffingsplicht.

In maart 2019 heeft het bestuur van recreatieschap Twiske-Waterland ingestemd met het plan van onderneemster Kapteijn om een kleinschalige natuurcamping te realiseren. De plannen zijn in te zien via onderstaande link, bij agendapunt 8.

De gemeenteraad wacht met het innemen van een standpunt hierover tot de uitkomst van de natuurtoets bekend is. Het rapport van de natuurtoets is naar verwachting eind 2019 klaar. Daarna neemt de gemeenteraad een standpunt in. Tot die tijd kan er geen planning worden gemaakt.

Website - raadsvergadering Oostzaan 20 mei 2019

Op dit moment is het juridisch niet mogelijk om in te spreken tegen het plan van de natuurcamping. Dit komt omdat er nog geen officiële aanvraag is gedaan. Er zal pas een officiële aanvraag worden ingediend nadat de gemeenteraad een principestandpunt heeft ingenomen. Dit doet zij pas nadat zij de uitkomsten van de natuurtoets, die eind 2019 wordt verwacht, heeft beoordeeld.