Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Subsidie Sociaal Domein

De gemeente Oostzaan stelt subsidie beschikbaar om verschillende activiteiten te steunen die helpen bij het bereiken of ondersteunen van maatschappelijke doelen. Dit geldt voor onderwijs, sociaal-culturele activiteiten, sport, zorg en welzijn. 

We verstrekken subsidies in principe voor drie jaar. De nieuwe periode is 2024/2026. U kunt in die periode ook tussentijds subsidie aanvragen tot 1 oktober van elk jaar. Let op! Als het budget op is, kunnen we geen subsidie meer verstrekken. 

De gemeente heeft hiervoor een Algemene Subsidieverordening (ASV) opgesteld, die per onderwerp is uitgewerkt in aparte subsidieregelingen. Lees deze verordening goed door voor u een subsidieaanvraag doet.

Algemene Subsidie Verordening

We hebben drie soorten subsidies:

Waarderingssubsidie

Een waarderingssubsidie is een waarderingsbijdrage van de gemeente voor een activiteit met een structureel karakter. Verreweg de meeste subsidies zijn een waarderingssubsidie. Zij gelden over het algemeen voor een tijdvak van drie jaar.

Budgetsubsidie

Een budgetsubsidie is een subsidie, op basis van een subsidieovereenkomst, die voor een tijdvak van één of meerdere jaren wordt verleend, met afspraken over het budget, activiteiten en prestaties.

Incidentele subsidie

Het gaat hierbij om een subsidie voor een eenmalige activiteit of een project.

In 2023 start de ronde voor subsidies over de periode 2024/2026. 
De organisaties die in de lopende periode (2021/2023) subsidie kregen, hebben een brief ontvangen om subsidie aan te vragen.  

Heeft u een nieuw initiatief of heeft u de brief gemist? Het aanvraagformulier 2024/2026 vindt u hier

Heeft u vragen? Neem dan contact op met OVER-gemeenten, telefoonnummer: 075 651 21 00.

Een subsidieplafond is een maximumbedrag dat wordt aangehouden voor bepaalde subsidierubrieken. Voor deze periode gelden de volgende subsidieplafonds per jaar:

SUBSIDIEREGELS kunst en cultuur

 • Muziek en toneel
  € 27.300
 • Professionele kunstuitingen en cultureel erfgoed
  € 5.300
 • Overige activiteiten
  € 4.883

SUBSIDIEREGELS recreatie en ontmoeting

 • Periodiek terugkerende activiteiten
  € 2.000
 • Activiteiten bij speciale gelegenheden
  € 4.500
 • Overige activiteiten
  € 17.221

SUBSIDIEREGELS Brede school

 • Activiteiten van de basisscholen
  € 17.000
 • Schoolsporttoernooien
  € 1.800
 • Overige brede schoolactiviteiten
  € 27.904

SUBSIDIEREGELS verenigingssport

 • Sportverenigingen
  € 43.825
 • idem extra wegens huur OFC-hal
  € 2.625
 • Sport voor ouderen
  € 0

De gemeente stelt voor verschillende subsidierubrieken een plafond in. Een plafond is het maximumbedrag voor subsidies in die rubriek. 

Een plafond werkt als volgt:

 • De gemeente berekent per rubriek de subsidies die op tijd (uiterlijk 1 oktober 2023) zijn ingediend.
 • Als het totaal van die subsidies past binnen het plafond, kan de gemeente de berekende subsidies toekennen.
 • Valt het totaal hoger uit, dan worden alle subsidies van die rubriek evenredig verlaagd.
 • Als er geen ruimte meer is, worden later ontvangen aanvragen afgewezen.
 • Als er nog ruimte over is, worden ook later ontvangen subsidieaanvragen (tot 1 oktober 2026) in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Voor de plafonds geldt het begrotingsvoorbehoud. Dat voorbehoud wil zeggen dat als de raad besluit in de loop van de subsidieperiode de subsidiebudgetten te verlagen, ook de plafonds kunnen worden verlaagd. En dat werkt door naar de subsidies.

Heeft u vragen of komt u er niet uit? Neem dan contact op met de afdeling Samenleving via het algemene telefoonnummer: 075 6512 100.